Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice

Persoanele vârstnice au beneficiat de o lege care să le reglementeze accesul la serviciile de asistenţă socială şi medicală odată cu promulgarea Legii nr. 17 din 2000. Legea nr. 270 din 2008 pentru modificarea Legii nr. 17 din 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modifică două articole din legea iniţială: art. 30 şi art. 34, ambele fiind stipulate în interesul protecţiei civile a vârstnicului.

Asistenţa socială a persoanelor vârstnice este acordată prin Legea nr. 17/2000, cu modificările şi prevederile ulterioare. Această lege prevede:
 persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun;
 măsurile de asistenţă socială, prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale;
 sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de legea în vigoare;
 persoanele vârstnice au dreptul şi la alte forme de protecţie socială,în condiţiile legii;
 asistenţa socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii şi prestaţii sociale;
 beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică care se găseşte în una din din următoarele situaţii: nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta; nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sun suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Dreptul la asistenţă socială a persoanei vârstnice, se stabileşte pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Serviciile comunitare sociale sunt acordate persoanelor vârstnice cu acordul acestora, atunci când acordul nu poate fi dat de către aceste persoane, consimţământul pentru acordarea acestor servicii va fid at de rudele de gradul I, în lipsa acestora cu accceptul unui membru al familiei. Aceste servicii se împart în:

Servicii de asistare notarială pentru persoanele în vârstă
Conform Legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, pe raza teritorială în care domiciliază persoana vârstnică, în cadrul consiliului local, se află Autoritatea tutelară. Această instituţie are obligaţia de a acorda la cererea persoanei vârstnice, consiliere juridică gratuită prin reprezentanţii săi – consilierii juridici angajaţi ai consiliului local, în vederea încheierii actelor juridice de vânzare – cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective. Persoana vârstnică care încheie acte juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, în scopul întreţinerii şi îngrijirii personale, are dreptul la măsuri de protecţie acordate în condiţiile legii. Autorităţile administraţiei publice locale asigură gratuit servicii de informare şi consiliere a persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora

Servicii pentru persoanele vârstnice cu handicap
Persoanele în vârstă cu afecţiuni medicale cronice pot beneficia de încadrare în grad de handicap, eliberându-se în acest sens un Certificat de Încadrare grad de handicap de către Comisia pentru Protecţia Persoane Adulte cu Handicap – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În funcţie de această încadrare, persoanele vârstnice cu handicap au rumătoarele beneficii: indemnizaţie lunară, asistent personal în baza evaluării sociopsihomedicale, gratuite pe transport, scutire la plata impozitului pe clădire şi teren, dispozitive medicale gratuite, etc.

Persoanele în vârstă cu handicap se pot adresa Serviciului de Autoritate Tutelară de pe raza domiciliului unde locuiesc pentru a solicita ancheta socială necesară întocmirii dosarului de încadrare în grad de handicap. Asistenţii sociali realizează acest document urmărind informaţii legate de starea socială/materială/maritală a persoanei vârstnice, precum şi diagnosticele medicale care conduc la deficienţa fizică sau psihică a acestuia. Acest tip de serviciu este gratuit, iar pentru persoanele nedeplasabile se asigură din partea Autorităţii Tutelară specialişti care realizează la domiciliul solicitantului ancheta socială.

Servicii de îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu
Persoanele vârstnice care necesită îngrijire temporară/permanent la domiciliu se pot adresa Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei în vederea primirii unui astfel de serviciu. În baza unei evaluări complexe, asistenţii sociali include persoana în vârstă în programe de îngrijire la domiciliu. În acest sens, Autoritatea tutelară colaborează cu asociaţii, fundaţii care sunt acreditate în acest sens, sau asigură cadrul legal de activitate al asistentului personal.

Printre serviciile oferite persoanelor vârstnice la domiciliu, precizăm: pregătirea hranei, menaj casnic, ajutor la hrănire, toaleta personală, realizarea de cumpărături, medicamente, acompaniere, ajutor la îmbracăt/dezbrăcat, servicii de consiliere şi informare. Dincolo de serviciile gratuite care pot fi accesate în limita locurilor disponibile, se pot face referiri şi recomandări şi pentru centrele private de îngrijire la domiciliu aflate pe raza de domiciliul al persoanei vârstnice.

Serviciile comunitare acordate persoanelor vârstnice în cămine
Căminele pentru persoane vârstnice, potrivit Legii 17/2000, asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică şi sunt prevăzute cu secţii pentru persoane dependente, persoane semidependente, persoane care nu sunt depedendente.

În judeţul Iaşi, în subordinea primăriei se află 2 astfel de centre, respectiv „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sf. Cuvioasă Parascheva”, care oferă găzduire pe perioadă nedeterminată persoanelor vârstnice care au capacitate de auto-îngrijire, asigurând servicii de cazare, hrană, socializare, etc.

Servicii sociale comunitare în cazul bătrânilor abuzaţi
În cazul vârstnicilor victime ale violenţei în familie şi nu numai, serviciile sociale pot fi furnizate în cadrul SPAS-urilor. În cazul unor asemenea solicitări, asistenţii sociali verifică informaţiile primate, realizează evaluarea socială a persoanei în vârstă întocmind ancheta socială şi stabileşte măsuri de intervenţie personalizate, în funcţie de caz. În vederea soluţionării situaţiilor de abuz asupra persoanelor în vârstă se colaborează cu diferiţi specialişti (medici, psihologi, poliţişti, etc.).

În funcţie de situaţia semnalată, a evaluărilor realizate, persoana vârstnică abuzată poate fi expertizată La Institutul de Medicină Legală aflat pe raza de domiciliu al acestuia. Împreună cu ceilalţi specialişti, se pot lua măsru de securizare a persoanei vârstnice abuzate şi pedepsirea, prin scoaterea acestuia din mediul de risc sau îndepărtarea abuzatorului. Totodată, prin implicarea Poliţiei se pot face demersurile legate pentru tragerea la răspundere a abuzatorilor, care să suporte măsurile prevăzute de ligislaţia în vigoare. Foarte importantă în mai ales în aceste situaţii este acompanierea persoanei vârstnice abuzate/neglijate prin servicii de consiliere/terapie, menite să o ajute să depăşească trauma

Demnitatea este o valoare care se trăieşte şi caracterizează viaţa umana în fiecare interacţiune. Depinde de noi să ne ridicăm la nivelul valorilor care ne inspiră. Pentru aceasta, a fi informat cu privire la dreptul fiecărei fiinţe umane de a fi tratată cu respect şi demnitate, la situaţiile în care există riscul de încălcare a demnităţii, de abuz sau neglijare, precum şi la resursele şi măsurile existente în localitate cu privire la situaţiile identificate reprezintă un privilegiu pe care îl putem exersa fiecare din noi. Nu este necesar să fim obligaţi de coduri profesionale sau de norme impuse dinafară dacă ajungem să conştientizăm că onorarea vieţii şi demnităţii umane începe cu noi înşine şi cu cei apropiaţi de noi, nu doar cei din familie, ci oricine din cei pe care îi întâlnim sau despre care aflăm.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *